Opinie o Nas

Zwroty, reklamacje

Prosimy przesyłać na adres:

wygodne-spanie
ul. Jana Pawła II 49/47
98-200 Sieradz

lub do odbioru w paczkomatu

proszę przesłać na wskazany poniżej paczkomat
SRD03ND
ul. Al. Grunwaldzka 1
98-200 Sieradz
adres e-mail: biuro@wygodne-spanie.com.pl
tel. 697379062

wzoru formularza zwrotu

Towar w oryginalnym opakowaniu nie może nosić śladów użytkowania oraz posiadać komplet metek.

Ze względów higienicznych bielizna osobista (majtki, biustonosze) oraz stroje kąpielowe nie podlegają wymianie jak i zwrotowi.

Proszę o nie wysyłanie zwrotów Listem Poleconym (Poczta Polska)

Odstąpienie od umowy (ZWROTY)

 

Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta art.27, Klient będący konsumentem może bez podania przyczyny zrezygnować (na drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Sklepie, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., oświadczenie można pobrać tutaj. Oświadczenie można złożyć listownie na adres wygodne-spanie , ul. Jana Pawła II 49/47, 98-200 Sieradz lub na adres e-mailowy: biuro@wygodne-spanie.com.pl

 

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

 

Zaleca się, aby  do zwracanego towaru dołączyć dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT), co przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.

 

W przypadku odstąpienia od umowy koszt oraz odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru ponosi Klient.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać w terminie 14 dni, licząc od momentu przyjęcia przez Sklep oświadczenia Zwrotu towaru.

 

Zwracany towar powinien być odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie nosić śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu, niż do celów jego sprawdzenia, przymierzenia.

 

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z tego Towaru w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktu, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

 

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta z zastrzeżeniem, że: Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 tego Ustępu.

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu  przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą, np. oficerki szyte na miarę, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, lub którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

IX. Niezgodność towaru z umową, rękojmia (REKLAMACJE)

 

Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy bez wad.

 

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (wady fizyczne lub prawne) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

W przypadku zamówienia dokonanego przez Przedsiębiorcę towary są objęte 12-miesięczną rękojmią.

Wada fizyczna występuje w szczególności jeżeli dany Towar:

 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje, jeżeli Towar sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sklep opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że Sklep zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru. W razie indywidualnego uzgodnienia właściwości Towaru Sklep odpowiada jedynie za wady ukryte sprzedanego Towaru, tj. takie których nie można było zauważyć pomimo dołożenia należytej staranności.

 

Reklamacje oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem:

 

poczty elektronicznej na adres: biuro@wygodne-spanie.com.pl

 

pisemnie na adres: Agnieszka Owczarek , ul. Jana Pawła II 49/47, 98-200 Sieradz.

 

Zgłaszając reklamację Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 502566235, 697379062 dokładne wypełnienie formularza reklamacyjnego, do pobrania tutaj (w tym podania danych kontaktowych, dokładnego opisania przyczyny reklamacji, żądań wobec Sprzedawcy) oraz o dołączenie kserokopii dokumentu sprzedaży i przesłanie na jeden z powyższych adresów. Podczas rozmowy telefonicznej Strony ustalą czy konieczne będzie odesłanie Towaru, czy wystarczy na przykład przesłanie zdjęć obrazujących daną wadę.

 

W przypadku ujawnienia wad Konsument może żądać:

 

a) doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę (usuniecie wady);

b) wymianę na nowy towar wolny od wad;

c) obniżenia ceny zakupionego wadliwego Towaru;

d) odstąpienia od Umowy.

 

Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Wada jest nieistotna. Strony niezwłocznie uzgadniają rodzaj i zakres uprawnienia przysługującego Konsumentowi przed jego wykonaniem przez Sklep.

 

Konsument traci uprawnienia reklamacyjne jeżeli po upływie 1 roku od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji oraz żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

 

X. Gwarancje

 

Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora Sklep wysyła wraz z towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu.

 

Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi zgodnie z ustępem IX. „Niezgodność towaru z umową, rękojmia” niniejszego regulaminu.

 

Korzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z umową nie wyklucza korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji producenta bądź dystrybutora.

 

XI. Umowa o świadczenie usług bezpłatnych

 

Sprzedawca świadczy, na rzecz Klienta, usługi niepłatne drogą elektroniczną:

 

a) założenie i prowadzenie konta;

b) wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mail biuletynu informacyjnego.

 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 

Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres  biuro@wygodne-spanie.com.pl lub też pisemnie na adres Sklepu:  wygodne-spanie , ul. Jana Pawła II 49/47  98-200 Sieradz.

 

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej oraz w formie listownej i przesłana na adres  Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.